logga-grön

Välkomna till årsmöte på lördag den 17 mars kl 16.00

Väsby IK Friidrott håller årsmötet på Vilundaparken i Samlinssalen kl 16 på lördag den 17 mars 2024. Alla medlemmar är välkomna!

Agenda:

1.        Fastställande av röstlängd för mötet.

2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.        Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.        Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.        Fastställande av föredragningslista.

6.        Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

7.        Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.        Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
– Budgetprognos 2024
– Styrelsearvode 2024

10.      Fastställande av medlemsavgifter.
                 Medlemskap
                 300 kr / person, 600 kr / familj, 300 kr per stödmedlem (oförändrade)
                 50 kr / person för styrelsemedlemmar och tränare
                 Träningsavgifter             
                 Barn 12 år och yngre: 700 kr per termin
                 Ungdom 13-18 år: 950kr per termin
                 Över 18 år: 1100 kr per termin
                 Övrigt (texten ska skrivas på fakturor om medlems- och träningsavgifter):
                 Medlemmar (ej stödmedlemmar) uppmanas att delta i två funktionärsuppdrag under året.
                 För att avsluta sitt medlemskap ska man meddela föreningen skriftligt på kansli@vikfri.nu.

11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.      Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)  1 revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud;
– Föreningen Stadionklubbarna (FSK), 08fri.

f) valberedningen.

13.      Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Kalender

Agenda

Vår vision